Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Statut


STATUT
Stowarzyszenia pod nazwą
"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOŚCIC"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Mościc" i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20 poz. 104 , Dz. U. Nr. 79 poz. 855 z 2001r) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3


Terenem działania jest obszar - Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w Tarnowie woj. małopolskie.

§4


Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5


Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II
Cele i środki działania


§6

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Promocja Mościc
 2. Tworzenie Wielkiej Kroniki Mościc
 3. Integracja środowiska

§7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:
 1. Archiwizację dokumentów, pamiątek, wspomnień itp.
 2. Działania promocyjne, opiniotwórcze, informacyjne.
 3. Organizowanie imprez dydaktycznych i kulturalnych.
 4. Nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami Mościc rozsianymi po kraju i świecie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§8

Członkowie dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złoży wypełnioną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osobą fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc, bądż merytoryczną, bądż finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebranie Członków z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być także osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie zamieszkała poza granicami kraju, natomiast osoba prawna posiadająca siedzibę poza granicami kraju może być członkiem wspierającym.

§15

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§16

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą wiekszością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i od dwóch do dziesięciu członków. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§21

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§22

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia


§23

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
 3. wpływy z działalności statutowej.

§24

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa lub każadego członka Zarządu po otrzymaniu pełnomocnictwa prezesa.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.