Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Kalendarium


K A L E N D A R I U M
czyli krótka historia TPM
(opr. Barbara Brożek-Czekańska i Jadwiga Jarosz)
2002 rok

 • 11 maja - w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach przy ul. Norwida 22, z inicjatywy Barbary Brożek-Czekańskiej, której w przygotowaniach pomogli Anna Krakowska i Andrzej Wróżek, odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Mościc, podczas którego trzydziestu członków - założycieli wybrało Komitet Założycielski. W jego skład weszli: Barbara Brożek-Czekańska, Jadwiga Jarosz, Anna Krakowska, Anna Skórska, Andrzej Wróżek. Podjęto uchwały: o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Mościc, o zatwierdzeniu statutu oraz o wyborze organów stowarzyszenia. Wybrano Zarząd w skład którego weszli: Barbara Brożek-Czekańska - prezes, Jadwiga Jarosz - wiceprezes, Jerzy Świtek - wiceprezes, Anna Krakowska-sekretarz, Bożena Padlewska-Chuchla-skarbnik, Halina Malik, Stanisław Pękala, Andrzej Wróżek-członkowie zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Maciejczyk jako przewodniczący oraz Antoni Cholewa i Robert Lichwała. Postanowiono m.in., że terenem działania będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedziba mieścić się będzie w Tarnowie. Celem stowarzyszenia, opierajścego się na pracy społecznej ogółu członków będzie Promocja Mościc, Tworzenie Wielkiej Kroniki Mościc i integracja środowiska. Najwyższą władzą stowarzyszenia będzie Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się dzięki dużemu wsparciu Dyrekcji IV LO.
 • 30 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Krakowska 4 przy licznym udziale członków TPM odbyło się spotkanie z czołowym polskim prozaikiem, scenarzystą i dramaturgiem Pawłem Huelle, autorem książki "Mercedes-Benz", powieści nawiązującej do przedwojennych Mościc.
 • 2 września - zakończył się proces rejestracji stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Krakowie, który przeprowadzili Barbara Brożek-Czekańska i Andrzej Wróżek. TPM zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000126786, uzyskując osobowość prawną. Nawiązano pierwsze kontakty z Biurem Public Relations Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz Mościcką Fundacją Kultury.
 • 4 października - podczas uroczystej sesji z okazji obchodów 75 - lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - Anna Krakowska zaprezentowała zgromadzonym cele i zadania TPM. Członkowie zarządu stowarzyszenia spotkali się z paniami Anną Kwiatkowską - Puget, córką Eugeniusza Kwiatkowskiego i wnuczką Julitą Maciejewicz-Ryś. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska.
 • 5 listopada - wizyta Barbary Czekańskiej i Haliny Malik u Prezesa Azotów -Tarnów. Przedstawienie celów statutowych nowego stowarzyszenia. Azoty-Tarnów zostały członkiem wspierającym TPM.
 • 23 listopada - w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie-Mościcach odbyło się I Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Mościc podczas którego uchwalono działania na najbliższy rok, w tym: nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi w celu ochrony wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i terenów zielonych dzielnicy ogrodu, jaką są Mościce. Opiniowanie większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmiany przeznaczenia obiektów i terenów przewidywanych pod zabudowę. Prace nad założeniem archiwum TPM dokumentującym powstanie i rozwój Mościc, a także rodzin i ludzi mieszkających w Mościcach lub związanych z Mościcami. Organizacja spotkań i wykładów mających na celu pogłębianie wiedzy o przeszłości i walorach historyczno-krajobrazowo-kulturowych Mościc. Organizacja wystaw, konkursów promujących zarówno ludzi, jak i niepowtarzalny charakter naszej dzielnicy. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami. Wymiana doświadczeń z Towarzystwami o podobnych celach.
 • 9 grudnia - z inicjatywy Barbary Brożek-Czekańskiej odbyło się I spotkanie w kawiarni "Kangera" w Mościcach przy ul. Czupiela 7, z cyklu "Mościckie Wieczory Wspomnień". Państwo Zofia Kubińska-Szymanowska i Zdzisław Szymanowski opowiedzieli początki powstania Mościc. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsorem spotkania była właścicielka kawiarni - Mariola Kulawik.
 • 30 grudnia prezes Barbara Brożek-Czekańska reprezentowała TPM w spotkaniu opłatkowym w "Kasynie", zorganizowanym przez Zarząd Zakładów Azotowych w Tanowie - Mościcach S.A.


2003 rok

 • 13 stycznia - gospodarzem II Mościckiego Wieczoru Wspomnień był Zdzisław Łysoń, który przedstawił dzieje podtarnowskich gmin Świerczków i Dąbrówka Infułacka przed powstaniem Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Wykład ilustrował m.in. mapą przedwojennych Mościc. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik
 • 10 lutego - gospodarzem III "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" był Wiktor Grygiel. Przedstawił nie tylko początki fabryki sprzed 75 lat, ale także rozwój przyfabrycznego osiedla. Podzielił się m.in. wrażeniami ze swoich bezpośrednich spotkań z dyrektorem PFZA E. Kwiatkowskim. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 20 lutego - odbyło się w restauracji "Kasyno" pierwsze integracyjne spotkanie karnawałowe członków, połączone z zabawą taneczną, które zorganizowali: Halina Malik i Stanisław Pękala.
 • 7 marca - Jadwiga Jarosz przeprowadziła pierwszą rozmowę z Janiną Dygdoń dyrektorem Miejskiego Zarządu Cmentarzy, w sprawie opieki nad grobami zasłużonych mościczan .
 • 10 marca - IV "Mościcki Wieczór Wspomnień" prowadził jeden z najmłodszych członków TPM, historyk Robert Lichwała, który przybliżył rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mościcach w okresie międzywojennym oraz uwarunkowania rozwoju przyfabrycznej kolonii. Zauważył m.in., że zarobki pracowników PFZA, na tle ogarniętego kryzysem kraju, były na tyle korzystne, iż przyczyniły się do rozwoju indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 14 marca - wizyta Barbary Brożek-Czekańskiej i Jerzego Świtka u Prezydenta Miasta Tarnowa, Mieczysława Bienia. Przedstawiono główne cele działań TPM. Pan Prezydent zaproponował naszemu stowarzyszeniu współorganizowanie Przeglądu Filmów Norweskich. Wyraził ponadto zgodę na nieodpłatne użyczenie lokalu dla TPM przez Dyrekcję IV LO.
 • 7 kwietnia gospodarzem V "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" był Franciszek Babiuch. W wystąpieniu skupił się na rozwoju gmin wiejskich od 1867r, czyli od pierwszego wyboru wójtów, na przykładzie dwu podtarnowskich wsi: Dąbrówka Infułacka i Świerczków. Większość materiałów źródłowych, m.in. XIV wiecznych, dokumentujących pierwsze wzmianki o Świerczkowie i Dąbrówce Infułackiej, została zaprezentowana po raz pierwszy. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 30 kwietnia - ogłoszenie I konkursu "Mościckie Ogrody". Regulamin konkursu oraz plakat opracowała Barbara Brożek-Czekańska. Komisarzem konkursu została Halina Malik.
 • 12 maja VI "Mościcki Wieczór Wspomnień", prowadzony przez Wiktora Grygla dotyczył ziałalności przedwojennego harcerstwa, którego był jednym z najwybitniejszych członków. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 17 maja w Mościckiej Fundacji Kultury odbył się Przegląd Filmów Norweskich. Z ramienia TPM organizacją tej udanej imprezy zajmował się Jerzy Świtek. Korzystając z obecności konsula Królestwa Norwegii p. Stena Lundbo, Barbara Brożek-Czekańska zorganizowała spotkanie młodzieży IV LO wyjeżdżającej na warsztaty językowe do Norwegii. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska.
 • 2 czerwca - wizyta prezes Barbary Brożek-Czekańskiej w Warszawie. Spotkanie w redakcji miesięcznika "Ogrody" i uzyskanie patronatu medialnego nad konkursem Mościckie Ogrody. Spotkanie z p. Ewą Żelewską-Florek, żoną nieżyjącego rzeźbiarza Wincentego Florka (mościczanina) w celu omówienia planowanej w listopadzie wystawy Jego prac w Mościcach.
 • 9 czerwca - VII "Mościcki Wieczór Wspomnień" na temat Organizacji społecznych działających w naszej dzielnicy przed 1939 r. Zagadnienie obszernie przygotował Zdzisław Łysoń, lecz z powodu złego samopoczucia w Jego imieniu przedstawił Robert Lichwała. Sponsor - Mariola Kulawik
 • 13 i 14 czerwca - rozstrzygnięcie konkursu "Mościckie Ogrody". Jury złożone z przedstawicieli sponsorów, pod przewodnictwem znanego projektanta p. Władysława Woźnego, dokonało przeglądu 19 ogrodów zgłoszonych do konkursu i wyłoniło laureatów. TPM w składzie jury reprezentowała Halina Malik.
 • 8 września - VIII "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony okupacji hitlerowskiej na terenie Mościc. Temat, jak zwykle interesująco, przedstawił Wiktor Grygiel. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 12 września – w hallu Mościckiej Fundacji Kultury dokonano otwarcia wystawy "Mościckie ogrody w fotografii" i uroczystego wręczenia nagród laureatom. Komisarzem wystawy i autorką zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska. Współpraca Halina Dorocka z MFK. Gościem honorowym była p. Małgorzata Łączyńska, z-ca red. naczelnego miesięcznika "Ogrody". Sponsorem wernisażu był Tomasz Witek z firmy KLICH.
 • 13 października - IX "Mościcki Wieczór Wspomnień" odbywający się jak zwykle w kawiarni Kangera - poświęcony był odbudowie Zakładów Azotowych po wyzwoleniu. Temat ten niezwykle rzetelnie opracował i przedstawił Wiktor Grygiel. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorem - Mariola Kulawik.
 • 9 listopada - członkowie i sympatycy TPM odbyli w obecności dyrektor Miejskiego Zarządu Cmentarzy Janiny Dygdoń spacer po najstarszej części cmentarza w Mościcach, zatrzymując się przy grobowcach zasłużonych Mościczan. Ustalono, że administracja cmentarzy zinwentaryzuje groby, które powinny być pod szczególną opieką TPM i wskaże te, które m.in. nie mają uregulowanego stanu prawnego i zalegają z opłatami, a zarząd TPM wystąpi do Prezydenta miasta o zwolnienie z opłat oraz podejmie zabiegi konserwacyjne.
 • W listopadzie, w Pracowni Poligraficznej Kancelarii Ogólnej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. wydano pierwszy numer Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Mościc. Redaktorem prowadzącym był Robert Lichwała, historyk, członek TPM, pracownik Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie Mościcach oraz Barbara Brożek-Czekańska, Jadwiga Jarosz i Anna Krakowska. Autorami logo TPM oraz winiety byli Barbara Brożek i Jacek Czekańscy.
 • 14 listopada - odbył się w sali wystawowej Filii nr. 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Mościcach /Mościcka Fundacja Kultury/ wernisaż wystawy art. rzeźbiarza Wincentego Florka (1942-1995), urodzonego i wychowanego w Mościcach, natomiast mieszkającego i tworzącego w Warszawie. Pośmiertna wystawa miała charakter retrospektywny i była pierwszą w rodzinnym mieście. Na tą uroczystość przybyli z Warszawy m.in. żona Ewa i prof. Janusz Pastwa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Komisarzem wystawy była Jadwiga Jarosz. Wystawę sponsorowali m.in. Bożena i Zbigniew Zarywscy, Michał Białkowski oraz Jan Ożga. Przybliżono mieszkańcom Mościc twórczość artysty nieznanego w miejscu swojego urodzenia i dzieciństwa. Wystawą Wincentego Florka rozpoczęto cykl "Mościczanie znani i nieznani". Wystawę zorganizowano we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.
 • 22 listopada - odbyło się II Walne /sprawozdawcze/ Zebranie Członków, podczas którego wręczono uczestnikom pierwszy numer Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Mościc i posumowano pierwszy rok działalności. W minionym roku m.in. nawiązano współpracę z Prezydentem Miasta Tarnowa, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta, Mościcką Fundacją Kultury, Miejską Biblioteka Publiczną w Tarnowie, Zarządem Cmentarzy w Tarnowie, Zakładami Azotowymi w Tarnowie Mościcach. Wyrażono opinię na temat planów budowy nowego osiedla w Mościcach pod nazwą "Zagrodowa", przeznaczenia "starego internatu", budowy ścieżek rowerowych, stanu mościckich parków. Rozpoczęto gromadzenie materiałów archiwalnych przekazywanych przez członków Towarzystwa. Każde spotkanie z cyklu "Mościckie wieczory wspomnień" jest rejestrowane na kasetach audio. Odbyło się 9 takich spotkań. TPM regularnie gościło na łamach biuletynu "Tarnowskie Azoty", wydawanego przez Z. A. w Tarnowie Mościcach.
 • 1 grudnia - odbył się X "Mościcki Wieczór Wspomnień", który przygotował Franciszek Babiuch. Na podstawie danych archiwalnych przedstawił różne aspekty życia w czasie okupacji hitlerowskiej m.in. przekrój narodowościowy w tych latach w Mościcach, pomoc charytatywną, zniszczenia wojenne itp. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska.
 • W listopadzie Towarzystwo liczyło 136 członków zwyczajnych. Członkiem wspierającym były Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie - Mościcach reprezentowane przez Prezesa Zarządu - dr Ryszarda Ścigałę.


2004 rok

 • 5 stycznia podczas XI "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" w kawiarni Kangera Antoni Bahr przedstawił historię męskiego mościckiego harcerstwa po 1956 r. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsorem, jak dotychczas, była Mariola Kulawik.
 • 2 lutego - na XII Mościckim Wieczorze Wspomnień w Kawiarni Kangera dhna Barbara Barczyńska przedstawiła historię harcerstwa żeńskiego w Mościcach po 1956 r. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 13 lutego - Barbara Brożek - Czekańska i Robert Lichwała zaprezentowali Towarzystwo Przyjaciół Mościc w Tarnowskiej Telewizji Kablowej.
 • 19 lutego - I Tłusty Czwartek czyli zabawa karnawałowa w kawiarni Kangera. Wybrano Królową Pączusię I - p. Danutę Rybczyńską i Króla Pączusia I, którym został p. Franciszek Brożek. Tancerzami Roku 2003 jednogłośnie zostali wybrani Mariola i Henryk Kulawikowie. Program wieczoru i prowadzenie - Barbara Brożek-Czekańska. Stronę kulinarną zapewniła Mariola Kulawik.
 • 24 lutego - odbyła się Sesja Rady Miejskiej, w której Prezes Barbara Brożek–Czekańska po raz pierwszy uczestniczyła jako zaproszony gość – reprezentant TPM.
 • 1 marca - podczas XIII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" Maria Abratowska w cyklu "Mościckie Rodziny" przypomniała Kazimierza Abratowskiego /1893-1974/, dyrygenta orkiestr dętych, pedagoga - ojca oraz Jerzego Abratowskiego /1929-1989/ - brata, znanego kompozytora i pianistę, spoczywających na mościckim cmentarzu komunalnym. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 12 marca - "Laur Jaskółki" - konkurs poetycki zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr.17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego /ul. Norwida 22/. Prezes Barbara Brożek-Czekańska wręczyła po raz pierwszy nagrodę książkową ufundowaną przez TPM, za wiersz o tematyce mościckiej.
 • 21 marca miało miejsce nagranie na żywo audycji w Radio Max n/t działalności TPM. Uczestniczyły Barbara Brożek-Czekańska i Anna Krakowska.
 • 27 marca - odbyła się z inicjatywy TPM, w Sali konferencyjnej Zakładów Azotowych I DEBATA MOŚCICKA poświęcona bieżącym i przyszłym potrzebom przedwojennej /od 1929 do 1951/ gminy Mościce, obecnie osiedla nr 8, w której na zaproszenie Prezesa ZAT Ryszarda Ścigały uczestniczyli m.in. związani z Mościcami przedstawiciele władz wojewódzkich: radna Sejmiku Województwa Małopolskiego: Krystyna Broda i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wiesław Zimowski, władze miasta Tarnowa: Przewodniczący RM w Tarnowie Andrzej Kasznia, Prezydent m. Tarnowa Mieczysław Bień, radni i przedstawiciele Rady Osiedla i Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz osoby reprezentujące Zakłady Azotowe S.A. /Ponad 20 osób/. Towarzystwo przygotowało dla wszystkich uczestników spotkania materiały konferencyjne. Przedmiotem dyskusji było uświadomienie konieczności rewitalizacji Mościc, jako dzielnicy z przyszłością. Stworzenie lobbingu i nadanie odpowiedniej rangi, stosownie do przedwojennego klimatu, tej, powstałej w dwudziestoleciu międzywojennym, przemysłowej dzielnicy - ogrodu. Intencją TPM, podkreślali jego przedstawiciele, jest promowanie Mościc, naszej "małej" ojczyzny, samodzielnie i razem z Tarnowem, pod warunkiem, że Mościce nie będą zaniedbane. Debata Mościcka była głośnym wołaniem o to, aby Mościce były nie tylko wizytówką miasta Tarnowa, ale by infrastruktura kulturalno-sportowa i techniczna służyła wszystkim mieszkańcom Tarnowa i okolic, by potrzeby tej społeczności zostały szerzej uwzględnione w planach inwestycyjnych miasta. Ze strony TPM uczestniczyli Barbara Brożek-Czekańska, Jadwiga Jarosz (pomysłodawczyni debaty), Robert Lichwała i Stanisław Pękala. Na zakończenie debaty ustalono, że Towarzystwo Przyjaciół Mościc, wspólnie z Radą Osiedla, dokonają inwentaryzacji spraw ważnych i przekażą Radzie Miasta do opracowania planu rewitalizacji dzielnicy Mościce. Dr Ryszard Ścigała - Prezes Zarządu Zakładów Azotowych S.A zadeklarował swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów dzielnicy. Sprawozdanie z obrad I Debaty Mościckiej znajduje się w Biuletynie TPM nr 2 z kwietnia 2005 r, a jeden egz. Materiałów, przygotowanych na tę debatę przez TPM, został złożony m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Krakowskiej 4.
 • 17 kwietnia - odbyło się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Mościcach III Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków TPM, na którym złożono sprawozdanie z pierwszego bardzo owocnego okresu działalności /Biuletyn TPM nr.2/ służącego wypracowaniu podstawowych kierunków i form pracy. Wybrano nowy Zarząd: Prezesem ponownie została Barbara Brożek–Czekańska, wiceprezesami Jadwiga Jarosz i Anna Krakowska, sekretarzem Danuta Rybczyńska, skarbnikiem Bożena Padlewska, członkami: Halina Malik, Robert Lichwała, Stanisław Maciejczyk, Jan Ożga, Stanisław Pękala. Funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął Marian Pradel, a jej członkami zostali Bożena Faber i Jadwiga Stankiewicz. TPM liczy 143 członków zwyczajnych i 1 członka wspierającego, którym są Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie -Mościcach.
 • 2 maja uroczyście obchodzono święto 3 maja zorganizowane przez Zakłady Azotowe w Tarnowie przy udziale TPM. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Anna Krakowska. Kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w imieniu TPM złożyli Tadeusz Białas, Barbara Brożek-Czekańska i Władysław Węgiel.
 • 10 maja - XIV "Mościcki Wieczór Wspomnień" dotyczył, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, tematu "Unia Europejska - nasze nadzieje i obawy". Spotkanie przygotowała i prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 23-25 maja - gościł w Tarnowie - Mościcach, na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 1 im. dr. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie – Mościcach ul. Kwiatkowskiego oraz zarządu Zakładów Azotowych S.A. syn patrona szkoły - prof. dr. hab. Józef Jan Zwisłocki z małżonką Jadwigą, mieszkający na stałe w stanie Nowy York w USA. 23 maja odbyła się w Restauracji "Bristol" uroczysta kolacja wydana przez zarząd ZAT z prezesem Ryszardem Ścigałą, w której uczestniczyli ze strony TPM Stanisław Maciejczyk i Jadwiga Jarosz. 24 maja w sali "Kasyna" odbyło się spotkanie ze znakomitymi gośćmi adresowane do członków Towarzystwa oraz dyrekcji i grona pedagogicznego ZSTiL nr.1 im.dr.Tadeusza Zwisłockiego. Patron szkoły był budowniczym i pierwszym dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Zmarł 12 lutego 1929 r. Spotkanie przygotowała Barbara Brożek-Czekańska a prowadziły Jadwiga Jarosz, Anna Krakowska i Robert Lichwała.
 • 7 czerwca - XV "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony był rozwojowi szkolnictwa w Mościcach do 1945 r., który przedstawił Franciszek Babiuch na podstawie zgromadzonych bogatych materiałów archiwalnych. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsorem spotkania była jak dotychczas Mariola Kulawik.
 • 19 czerwca - z inicjatywy TPM w Pałacyku Kwiatkowskiego miała miejsce premiera spektaklu Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego, pod dyrekcją Wojciecha Markiewicza "Spytaj się serca", sztuki utrzymanej w klimacie dwudziestolecia międzywojennego.
 • 6 września - w czasie XVI "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" spotkano się z ks. prof. Michałem Hellerem, który opowiedział historię rodziny Hellerów w ramach cyklu "Mościckie rodziny". Wieczór był także okazją do upowszechnienia książek przyrodniej siostry ks. Profesora p. Marii Mierzyńskiej "Nigdy nic nie wiadomo" i "Nie pytajcie dlaczego", opisujące losy rodziny na Syberii. Spotkanie przygotował Stanisław Pękala, prowadziła Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 4 października podczas XVII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień", wojenne losy mościczan przedstawili Antoni Bahr i Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 13 października - w tarnowskim tygodniku "Temi" ukazał się list otwarty prezes Barbary Brożek-Czekańskiej, skierowany do Prezydenta Miasta Tarnowa Mieczysława Bienia, protestujący przeciwko dokonywanej wycince drzew na terenie Mościc.
 • 21 października - wystąpienie na sesji Rady Miejskiej prezes Barbary Brożek-Czekańskiej w sprawie masowej wycinki starych drzew na terenie Mościc.
 • 11 listopada - współorganizowanie obchodów Święta 11 Listopada w Mościcach. Msza Św., pochód z orkiestrą ZAT, uroczystości na mościckim cmentarzu. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Barbara Brożek-Czekańska. Kwiaty w imieniu TPM złożyli: Halina Malik, Stanisław Maciejczyk i Jan Ożga.
 • 18 listopada na XVIII "Mościckim Wieczorze Wspomnień" temat "Między klasztorem (w Zbylitowskiej Górze) a Mościcami omówił Stefan Bielawski, członek TPM, mieszkający w pobliżu klasztoru siostr Sacre Coeur. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsor spotkania - Mariola Kulawik.
 • 25 listopada - w odnowionej sali koncertowej Mościckiej Fundacji Kultury z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mościc, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej zaprojektowanej przez dr. Jacka Kucabę - prezesa tarnowskiego oddziału ZPAP, poświęconej zasłużonemu dla kultury mościckiej profesorowi muzyki. Jej treść: Kazimierz Abratowski /1893-1974/ - Dyrygent, Kompozytor, Pedagog. Lwowianin, od 1937 mieszkał w Mościcach. Na tablicy widnieje wizerunek Profesora. 15 września przypadała 30 rocznica śmierci Profesora K. Abratowskiego. Uroczystość poprzedziła wystawa "Profesor Kazimierz Abratowski, Lwowianin-Mościczanin". Przedstawienie operowe "Cyrulik Sewilski" Gioacchino Rosinniego w wykonaniu krakowskich artystów oraz spotkanie władz miejskich i wojewódzkich przybyłych na to spotkanie z rodziną Profesora i organizatorami przedsięwzięcia dopełniły rangi, jaką nadano temu niemającemu precedensu wydarzeniu. Uhonorowanie zasłużonego Profesora odbiło się szerokim echem w prasie, radiu i telewizji.
 • 6 grudnia na XIX "Mościckim Wieczorze Wspomnień" tematem były Nasze Wigilie. Uczestnicy spotkania dzielili się wspomnieniami wieczorów wigilijnych spędzanych w różnych okolicznościach życiowych. Spotkanie prowadziła Danuta Rybczyńska. Sponsor - Mariola Kulawik.


2005

 • 10 stycznia podczas XX "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" Mieczysław Gibała, twórca i wieloletni kierownik zespołu kolędniczego "Kumotry", działającego w Mościcach, przedstawił bogatą historię tego niepowtarzalnego amatorskiego zespołu nagradzanego na licznych przeglądach organizowanych przez województwo krakowskie i tarnowskie, m.in.. w Bukowinie Tatrzańskiej, Lipnicy Murowanej itp. Zespół istnieje do dzisiaj.
 • 13 stycznia - odbyło się, w refektarzu mościckiej parafii, pierwsze opłatkowe, integracyjne spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Mościc połączone ze śpiewaniem kolęd i składaniem życzeń noworocznych. Gospodarzem wieczoru był nowy proboszcz parafii - ks. dr Andrzej Jeż. Oprawa muzyczna: Andrzej Wróżek – akordeon i Lesław Kubień - gitara. Symbolicznie opłatkiem z ks. Proboszczem przełamał się Mieczysław Gibała. Swoje wiersze o tematyce bożonarodzeniowej odczytał Kazimierz Kubala. Piękne życzenia w imieniu zarządu złożyła Anna Krakowska. Poczęstunkiem zajęli się członkowie zarządu pod kierunkiem Haliny Malik.
 • 3 luty - II Tłusty Czwartek, czyli zabawa karnawałowa w kawiarni Kangera. Ponownie wybrano Królową Pączusię II i Króla Pączusia II, którymi zostali Alicja Kyrcz i Henryk Kulawik. Wybrano też tancerzy roku, którymi bezapelacyjnie zostali Halina Malik i Maciej Kyrcz. Program wieczoru i prowadzenie: Barbara Brożek-Czekańska. Stronę kulinarną zapewniła Mariola Kulawik.
 • 7 luty - Wiktor Grygiel na XXI "Mościckim Wieczorze Wspomnień" obszernie ukazał, posługując się licznymi przykładami, "Miastotwórczą rolę Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach". Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor- Mariola Kulawik.
 • 7 marca - podczas XXII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień", w cyklu "Mościckie rodziny", mgr inż. arch. Jacek Zasada z Wrocławia przedstawił "Dzieje Rodziny Zasadów". Rodzina przybyła do Mościc z Warszawy po klęsce Powstania Warszawskiego. Jacek Zasada szczególnie wiele uwagi poświęcił rodzicom: Halinie i Henrykowi Zasada zasłużonym dla tutejszego środowiska. W wieczorze uczestniczyli także bracia Jacka: Marcin, Wojciech oraz Karolina Zasada, wnuczka, córka Marcina. Spotkanie zgromadziło licznych uczniów polonisty Henryka Zasady oraz Haliny Zasadowej, wielkiego przyjaciela ludzi, historyka i dziennikarki z wykształcenia, ekonomistki z wyboru, spoczywających na mościckim cmentarzu. Spotkanie przygotowali Jadwiga Jarosz, Stanisław Pękala a prowadziła Anna Krakowska, uczniowie Henryka Zasady. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 16 kwietnia - odbyło się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Anioła w Mościcach IV Walne Zebranie Członków TPM. Po obowiązkowych punktach zebrania (sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe, propozycje działań w kolejnym roku), rozpoczęła się dyskusja. Zdominowała ją uchwała Rady Pedagogicznej IV LO dotycząca zmiany patrona szkoły. Ponadto w dyskusji poruszano różne "bolączki" naszej dzielnicy, mające zasadniczy wpływ na jej wizerunek. Zebranie przygotowano dzięki dużemu wsparciu ze strony Dyrekcji i pracowników IV LO.
 • Wydano II numer Biuletynu TPM. Skład redakcji: Barbara Brożek-Czekańska, Jadwiga Jarosz, Anna Krakowska i Robert Lichwała. Biuletyn wydano staraniem naszego członka wspierającego - Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach.
 • 20 kwietnia prezes Barbara Czekańska przekazała na piśmie Radzie Osiedla postulaty dotyczące naszej dzielnicy zgłoszone przez członków TPM podczas Walnego Zebrania.
 • 9 maja - XXII "Wieczór Mościckich Wspomnień" poświęcony był rozwojowi Zakładów Azotowych po wyzwoleniu. Historię uruchamiania kolejnych technologii- wydziałów i zakładów rozbudowującej się fabryki, które to ogromne przedsięwzięcie nazwano "Tarnowem II", przedstawił Wiktor Grygiel, pełniący w latach sześćdziesiątych funkcję dyr. inwestycji ZA. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 13 czerwca - XXIV "Mościcki Wieczór Wspomnień". Historię i rozwój IV LO w Mościcach na spotkaniu w kawiarni "Kangera" przedstawił Marek Smoła - wicedyrektor IV LO - historyk. Wieczór prowadziła Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik
 • 16 i 17 czerwca rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Mościckie Ogrody". Jury złożone z przedstawicieli sponsorów konkursu pod przewodnictwem prof. Władysława Woźnego, znanego projektanta oceniło 18 ogrodów zgłoszonych do konkursu i wyłoniło laureatów. TPM w składzie jury reprezentowała Mariola Kulawik- laureatka I miejsca w I edycji konkursu. Komisarzem konkursu była Barbara Brożek-Czekańska.
 • 20 czerwca - przedstawiciele Zarządu TPM podejmowali próbę wstrzymania uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu rewitalizacji Miasta Tarnowa" /opracowanego na zlecenie miasta przez tarnowską firmę "Hektor"/ w związku z niedostatecznym uwzględnieniem w nim problematyki i potrzeb mieszkańców Mościc. Dokument liczący ponad 400 stron został 23 czerwca zatwierdzony przez radnych jednogłośnie. Listę uwag i zastrzeżeń przygotowały Jadwiga Jarosz i Barbara Brożek-Czekańska.
 • 26 lipca - w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mościcach odbył się wieczór poezji i muzyki religijnej "Schodami Dekalogu" przygotowany przez Danutę Rybczyńską. Wiersze autorstwa: ks. Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, Krystyny Krahelskiej, Danuty Rybczyńskiej oraz prozę poetycką Jadwigi Bester deklamowały Danuta i Kasia Rybczyńskie oraz Krzysztof Pieńkowski. Wieczór poezji uświetnił recital gitarowy w wykonaniu Pawła Strejczyka.
 • 4 września - w uroczystościach związanych z 25 rocznicą powstania "Solidarności" tj. mszy św. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, odsłonięciu tablicy pamiątkowej, uroczystej sesji RM Towarzystwo Przyjaciół Mościc reprezentowała prezes Barbara Brożek-Czekańska.
 • 12 września - Prezes Barbara Brożek- Czekańska złożyła, po raz pierwszy, sprawozdanie z 3 letniej działalności TPM przed Komisją Kultury Rady Miejskiej.
 • 12 września - XXV "Mościcki Wieczór Wspomnień" - "Przed Jubileuszem 60-lecia IV LO". Wspomnieniami dzielili się profesorowie Czesław Gogola i Jacek Belcarski. Wspominali m.in. dyrektora Aureliusza Dziunikowskiego -znakomitego historyka czy prof. Henryka Zasadę - wybitnego polonistę, a także niektórych wychowanków. Prowadzenie Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 3 października - XXVI "Mościcki Wieczór Wspomnień" upłynął pod znakiem jubileuszu 60 - lecia Technikum Chemicznego. Wspomnienia przygotował dyr. mgr Krzysztof Kołaciński a uczestniczyli w nim byli dyrektorzy, m.in. mgr inż. Eugeniusz Kątny, mgr Jerzy Pantera, mgr inż. Jan Krawczyk. Podkreślono zasługi dyrektora Stanisława Opałki w rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz zwrócono uwagę na ścisłą współpracę wybitnych specjalistów ZAT ze szkołą, co miało zasadniczy wpływ na bardzo wysoki poziom kształcenia młodzieży. Wśród absolwentów szkoły znalazł się m.in. Wilhelm Sasnal. Przygotowanie spotkania Jadwiga Jarosz. Prowadzenie Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 7 października - odbył się wernisaż II wystawy "Mościckie ogrody w fotografii" w hallu Mościckiej Fundacji Kultury połączony z rozdaniem nagród laureatom konkursu. Wśród 60 uczestników wernisażu byli m.in. ks. proboszcz mościckiej parafii dr Andrzej Jeż, miłośnik i znawca przyrody. Komisarzem konkursu oraz wystawy a zarazem autorką wszystkich prezentowanych zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska; tradycyjnie zdjęcia, plakaty, zaproszenia, dyplomy opracowali Jacek i Barbara Czekańscy. "Nagrodzone ogrody podtrzymują tradycję dzielnicy –ogrodu i powinny być dalszą inspiracją dla właścicieli ogrodów" - taka idea przyświeca organizowanym konkursom i wystawom. Wystawę i wernisaż przygotowano we współpracy z Mościcką Fundacją Kultury. Sponsor wernisażu - Tomasz Witek - Piekarnia KLICH.
 • 11 listopada - współorganizowanie przez TPM obchodów Święta Niepodległości w Mościcach. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła wice prezes Anna Krakowska.
 • 5 grudnia - XXVII Wieczór Wspomnień z cyklu "Rodziny Mościckie" Sobolewscy. Historię i losy rodziny Sobolewskich sięgające początków XIV wieku, kiedy to przodkowie przenieśli się z Raciborza do Krakowa, przedstawił mgr inż. Andrzej Sobolewski z Gliwic, syn Jana. Uczestniczyła też mgr inż. Aniela Sobolewska, córka Jana zamieszkała w Gliwicach. Spotkanie zgromadziło wielu znakomitych inżynierów, współpracowników wybitnego inżyniera-uczonego doc. Jana Sobolewskiego herbu Cyrus /1901-1990/, który z mościcką fabryką był związany przez blisko 50 lat, a z przemysłem chemicznym 65 lat. Spotkanie przygotowała Jadwiga Jarosz. Sponsor- Mariola Kulawik.


2006

 • 9 stycznia - podczas XXVIII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" z cyklu "Rodziny Mościckie", odbytego w kawiarni "Kangera", rodzinę Hennelów a w szczególności inż. Witloda Hennela /1900-1987/ chemika, specjalisty w zakresie prawa patentowego pracującego na różnych stanowiskach w fabryce w latach 1933-1947 przedstawiły jego dzieci: prof. dr. hab. Jacek Hennel z Krakowa, doc. dr hab. Wacław Hennel z Puław, doc. dr hab. Maria Hennel-Bernasikowa z Krakowa oraz mgr inż. Teresa Niederlińska z Gliwic. Spotkanie przygotowała Jadwiga Jarosz. Sponsorem pobytu rodziny Hennelów w Mościcach były Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach. Przybyli na spotkanie członkowie rodziny Hennelów mieli możliwość odwiedzenia swojego mościckiego mieszkania przy ul. Głogowej 4, gdzie podjęci zostali obiadem. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsor-Mariola Kulawik.
 • 14 stycznia - w refektarzu mościckiej plebanii odbyło się tradycyjne już spotkanie opłatkowe. Symbolicznie opłatkiem w imieniu obecnych przełamał się z ks. Proboszczem dr Andrzejem Jeżem - Antoni Bahr. Życzenia w imieniu zarządu złożyła wice prezes Anna Krakowska. W trakcie spotkania Alicja Kyrcz przeczytała wiersz Danuty Rybczyńskiej pt."Boże Narodzenie", który zajął I miejsce pośród 1000 nadesłanych na poznański konkurs poetycki. Poczęstunkiem pod "dyrekcją" Haliny Malik zajęli się wszyscy członkowie zarządu. Stronę muzyczną zapewnił Andrzej Wróżek, akompaniując na akordeonie.
 • 23 lutego - w kawiarni "Kangera" odbyło się trzecie już karnawałowe spotkanie towarzyskie członków TPM z okazji "Tłustego Czwartku", podczas którego wybrano królową i króla oraz tancerzy roku. Królową "Pączusią III" została Hanna Pradel, a królem "Pączusiem III" Jan Ożga. "Tancerzami roku 2006" - Janina Kukułkowa i Andrzej Cyganowski. Spotkanie tradycyjnie przygotowała i poprowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Strona kulinarna - Mariola Kulawik.
 • 13 marca - podczas XXIX "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" Zofia Kubińska-Szymanowska i Zdzisław Szymanowski przedstawili sylwetkę nieprzeciętnej osobowości, wybitnie zasłużonego dla Mościc, w tym dla Państwowej Fabryki Związków Azotowych inż. /docenta/ Stanisława Kubińskiego /1889-1968/ mechanika, naczelnika gminy Mościce, więźnia obozów koncentracyjnych /m. in. Auschwitz/, nauczyciela i organizatora szkolnictwa technicznego. Spotkanie przygotowała i prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 22 kwietnia - tradycyjnie w auli IV Liceum ogólnokształcącego w Tarnowie-Mościcach odbyło się V Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków TPM. Przewodniczącym zebrania wybrano Edmunda Krakowskiego. Po złożeniu sprawozdania z dwuletniej działalności ustępującego zarządu przez prezesa Barbarę Brożek-Czekańską, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Marian Pradel, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Jednogłośnie absolutorium zostało udzielone. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie Alfreda Szela - przew. i Bożena Wysocka-Marszałek. Po zgłoszeniu kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej, głosowaniu, obliczeniu głosów, wyłoniono zarząd III kadencji i skład K.R. Po ukonstytuowaniu w skład zarządu weszli: Barbara Brożek- Czekańska - prezes, Halina Malik i Stanisław Pękala - wice prezesi, Jadwiga Jarosz- sekretarz, Bożena Padlewska -Chuchla skarbnik oraz członkowie: Marta Cyganowska, Eleonora Golemo, Anna Krakowska, Bogumiła Kynczew, Stanisław Maciejczyk, Jan Ożga, Marian Paciorek i Jadwiga Stankiewicz. Komisja Rewizyjna w składzie: Marian Pradel -przew., Bożena Faber i Teresa Kubala - członkowie. Prezes przedstawiła propozycje działań na rok następny, które zostały uchwalone. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad sprawami dzielnicy.
 • Wydano III numer Biuletynu TPM dzięki Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach.
 • 2 czerwca - odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Mościc i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w sprawie przyspieszenia procesów prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. W kilka dni później przygotowano i rozesłano m.in. do Ministra Skarbu Wojciecha Jasińskiego stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Mościc w sprawie przyspieszenia prywatyzacji Zakładów Azotowych w Tarnowie.
 • 5 czerwca - podczas XXX "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" - sylwetkę, wybitnego i zasłużonego dla Mościc, dla mościckiej parafii Księdza Prałata Stanisława Indyka przedstawił w sposób niezwykle interesujący proboszcz parafii dr Andrzej Jeż. Wspomnieniami podzieli się przybyli na to spotkanie m.in. ks. Aleksander Dychtoń, ks. Eugeniusz Habura, prof. Jacek Hennel, Wojciech Zasada. Spotkanie przygotował Stanisław Pękala. Sponsor- Mariola Kulawik.
 • 26 czerwca - w kawiarni "Kangera" w cyklu "Mościczanie znani i nieznani" odbyło się spotkanie ze znanym w Polsce i świecie artystą Wilhelmem Sasnalem, absolwentem mościckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 20 i Technikum Chemicznego. Artyście towarzyszyły: żona Anka, syn Kacper, siostra Patrycja oraz Jego Rodzice. Wilhelm Sasnal opowiadał o swojej twórczości, ilustrując wypowiedź kilkoma oryginalnymi pracami oraz licznymi slajdami przedstawiającymi jego prace znajdujące się w większości w największych i najbardziej prestiżowych muzeach i galeriach na świecie. Spotkanie przygotowała i prowadziła Jadwiga Jarosz. Współpraca Halina Prochot. W spotkaniu uczestniczyli też, zaproszeni przez TPM, m.in. dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam Bartosz, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych -Galerii Miejskiej w Tarnowie Bogusław Wojtowicz, Prezes Zarządu Radia "Maks"- Krystyna Latałowa. W ciągu niespełna dwóch miesięcy od spotkania artysta wyprowadził się z Mościc do Krakowa. Sponsor -Mariola Kulawik.
 • 11 września - XXXI "Mościcki Wieczór Wspomnień", podczas którego zaprezentowano film "Mościce wielkoprzemysłowa wyspa" z cyklu "Tropami tajemnic Tarnowa. Wieczór uzupełniła Barbara Brożek-Czekańska przybliżając fragmenty z autobiografii Prezydenta Ignacego Mościckiego. Sponsorem spotkania była, jak dotychczas, Mariola Kulawik.
 • 1 października - Towarzystwo Przyjaciół Mościc zaznaczyło swój udział w uroczystościach z okazji 50 rocznicy konsekracji kościoła w Mościcach. Do przygotowania okolicznościowej wystawy przyczyniła się rodzina Czekańskich: Barbara, Jacek, Michał.
 • 7 października - z okazji dorocznego święta pracowników Zakładów Azotowych jak rokrocznie reprezentacja TPM złożyła kwiaty pod tablicami pamiątkowymi przed Z.A. W skład delegacji weszli Barbara Brożek-Czekańska i byli prezesi (nasi członkowie) Z.A. Stanisław Maciejczyk i Ryszard Ścigała.
 • 9 października - podczas XXXII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" historię Parafii w Mościcach przedstawił znakomicie ks. proboszcz dr Andrzej Jeż doprowadzając swoją opowieść do czasów wojny. Spotkanie przygotowała Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 23 października odbył się, połączony ze spacerem po Mościcach, wykład historyka sztuki i byłego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie dr Andrzeja Krupińskiego nt. architektury Mościc, w którym szczególnie uwzględniony był wpisany do rejestru zabytków w 1979 r układ architektoniczno- urbanistyczny, naszej dzielnicy. Wykład, adresowany do mieszkańców Mościc i członków TPM, wygłoszony został w Domu Parafialnym.
 • 6 listopada - XXXIII "Mościcki Wieczór Wspomnień", na którym ks. proboszcz dr Andrzej przedstawił drugą, ale jeszcze nie ostatnią historię naszej parafii. Tym razem skupił się na okresie II wojny światowej i okupacji. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 11 listopada – jak corocznie /od chwili powstania tj. od 2002 r/ w uroczystościach Święta Niepodległości organizowanych przez Radę Osiedla Mościce, przy udziale m.in. Zakładów Azotowych, mościckiej parafii i TPM uczestniczyła delegacja Towarzystwa Przyjaciół Mościc. Prezes Zarządu Barbara Brożek-Czekańska wygłosiła okolicznościowe przemówienie przy grobie poległych podczas II wojny światowej harcerzy i partyzantów znajdującym się na mościckim cmentarzu.
 • 11 grudnia XXXIV "Mościcki - Wieczór Wspomnień" poświęcony został kapitanowi Józefowi Urbaniakowi- żołnierzowi, pedagogowi, pilotowi szybowców i balonów. Tę piękną sylwetkę przedstawiła Anna Krakowska – córka. W spotkaniu oprócz rodziny profesora byli pamiętający go i ciepło wspominający dyrektor Technikum Chemicznego mgr inż. Jan Krawczyk oraz dyr. mgr Cyryl Kocik. Padła propozycja od jednego z byłych uczniów, aby sali gimnastycznej w Technikum Chemicznym nadać Jego imię,ponieważ przez wiele lat prowadził tam zajęcia. Spotkanie przygotowała Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.


2007

 • 21 stycznia - kolejne już tradycyjne spotkanie opłatkowe w refektarzu mościckiej parafii. Po wysłuchaniu pięknych życzeń ks. proboszcza dr Andrzeja Jeża, w imieniu zarządu życzenia złożyła tradycyjnie Anna Krakowska. Symbolicznie opłatkiem z ks. proboszczem przełamała się Irena Dychtoń. Śpiewaniu kolęd akompaniował Andrzej Wróżek. Nad stroną kulinarną pieczę sprawowali Halina Malik i Stanisław Pękala.
 • 5 lutego - podczas XXXV "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" Barbara Roj-Boryczko opowiadała interesująco o pierwszych mieszkańcach ul. Norwida. Przypomniała m.in. rodziny, których potomkowie już nie mieszkają na tej ulicy: Nowotnych, Wojnarskich, Odrowąż-Wysockich, Dyrdoniów. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 15 luty - czwarte spotkanie karnawałow, czyli Tłusty Czwartek. Jak w latach poprzednich, program przygotowała i wieczór poprowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Odbyły się tradycyjnie wybory Królowej Pączusi IV i Króla Pączusia IV, którymi zostali (orzech w pączku miast powidła) Jadwiga Brożek i Jacek Faber. Bezkonkurencyjni w tańcu okazali się Barbara Hycnar i Bogusław Lewicki i to im przypadł tytuł Tancerzy 2007 r.
 • 12 marca - na XXXVI Mościckim Wieczorze Wspomnień" z cyklu "Mościckie Rodziny, Rodzinę Ożgów m.in. właścicieli Piekarni przy ul. Racławickiej przedstawił Jan Ożga. Wiele ciepłych słów poświęcił swemu ojcu, właścicielowi piekarni, która w czasie okupacji śpieszyła z pomocą głodującym. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor- Mariola Kulawik.
 • 5 maja - w auli IV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się VI Walne Zebranie Członków. Przewodniczącym zebrania został wybrany Edmund Krakowski. Następnie prezes Barbara Brożek-Czekańska złożyła sprawozdanie z działalności za poprzedni rok, skarbnik Bożena Padlewska-Chuchla przedstawiła sprawozdanie finansowe. Uchwalono propozycję działań na następny rok sprawozdawczy i w wyniku dyskusji, która się odbyła, zawnioskowano o wystosowanie pisma do Zakładów Azotowych w sprawie współuczestnictwa TPM w obchodach 80-lecia powstania PFZA i Mościc oraz zorganizowanie uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 80-lecia Z.A.
 • 18 maja - dokonano uroczystego posadzenia dębu, w Parku Miejskim im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Mościcach .Ta nie mająca precedensu impreza odbyła się na pamiątkę 80 rocznicy ZA i 5 rocznicy założenia Towarzystwa Przyjaciół Mościc. Podczas ceremonii, wzbogaconej artystycznie przez młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego, dębowi nadano imię Ignacy /od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego/. Rodzicami chrzestnymi zostali dh inż. Antoni Bahr i Jadwiga Jarosz - pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia. Dąb posadzony został w miejscu jednego z czterech dębów, wyznaczających parkowy krajobraz. Dąb Ignacy jest "synem" słynnego zagnańskiego Bartka, a wyhodował go i pielęgnował przez 10 lat wielki miłośnik przyrody Piotr Zieliński z Referatu Ochrony Środowiska UMT. Ceremonia w parku zgromadziła przedstawicieli ZA, sporą liczbę mieszkańców Mościc oraz członków Towarzystwa.
 • 4 czerwca - XXXVII "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony został sportowi balonowemu w Mościcach, którego ciekawą historię przedstawił Paweł Orłowski, wielki pasjonat i znawca tej dyscypliny. Sponsorem spotkania była Mariola Kulawik.
 • 15 czerwca kilkoro członków TPM uczestniczyło w lekcji muzealnej przygotowanej przez PR Zakładów Azotowych w Tarnowie w ramach obchodów 80 lecia powstania PFZA. Lekcja odbyła się w nieczynnym muzeum zakładowym przy ul. Chemicznej/Kwiatkowskiego.
 • 22 i 23 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie III edycji konkursu "Mościckie ogrody". Komisarzem konkursu była Halina Malik wspomagana przez Martę Cyganowską. Jury złożone z przedstawicieli sponsorów pod przewodnictwem Marcelina Kiliana dokonało przeglądu zgłoszonych do konkursu ogrodów i wyłoniło zgodnie z regulaminem laureatów w dwóch kategoriach: ogród i detal ogrodowy.
 • 22 lipca kolejny delegacja TPM uczestniczyła, po raz siódmy, w dorocznej patriotycznej uroczystości w Białej Gmina Tarnów, organizowanej dla uczczenia pamięci mościckich harcerzy Szarych Szeregów zastrzelonych przez Niemców 29 lipca 1944 r: plutonowego podchorążego Stefana Kasprzyka ps. "Dzik", kaprala podchorążego Władysława Sokoła ps. "Partenau", podchorążego Mieczysława Tenerowicza ps. "Orzeł". Złożono wiązankę kwiatów na symbolicznym pomniku. Wśród głównych organizatorów jest Zdzisław Szymanowski ranny podczas działań w Białej.
 • 28 września odbył się wernisaż III pokonkursowej wystawy "Mościckie Ogrody w fotografii", którą prezentowano w Mościckim Centrum Kultury, dedykując go zmarłemu, nieocenionemu prof. Władysławowi Woźnemu, dwukrotnie pełniącemu funkcje przewodniczącego jury w konkursie. W wernisażu udział wzięli Prezydent Miasta Tarnowa dr inż. Ryszard Ścigała z małżonką oraz Dorota Skrzyniarz z-ca Prezydenta. Podczas wernisażu wręczono laureatom nagrody ufundowane przez stałych sponsorów konkursu oraz wszystkim uczestnikom okolicznościowe dyplomy. Autorką ponad 100 zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska, której w przygotowaniu do druku pomagał Jacek Czekański autor plakatów, zaproszeń i dyplomów. Sponsorem wernisażu był jak dotychczas Tomasz Witek - Piekarnia Klich. Wystawa powstała we współpracy z Mościcką Fundacją Kultury.
 • 5-6 października- prezes Barbara Brożek-Czekańska uczestniczyła, jak corocznie, w jubileuszowych uroczystościach dorocznego święta pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie, tj. w składaniu wieńców pod tablicami pamiątkowymi znajdującymi się na i przed budynkiem administracyjnym, akademii, obiedzie oraz mszy świętej w intencji pracowników Jubileuszowe obchody w związku z 80 rocznicą powstania fabryki miały szczególnie podniosły charakter.
 • 8 października - podczas XXXVIII "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" książkę wydaną z okazji 80 rocznicy powstania Zakładów Azotowych w Tarnowie pt. "Rzeczpospolita Mościcka" /Tarnów 2007/ promowali w kawiarni "Kangera": Antoni Bahr i red. Zofia Kulpa. M.in. z tekstów tych autorów korzystano przy opracowaniu wydawnictwa. Prowadzenie Anna Krakowska. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 24 października - dla członków TPM oraz mieszkańców Mościc, z inicjatywy zarządu TPM, wyświetlono w sali Filii nr 8 MBP film "Kresowe dziedzictwo Rzeczpospolitej" autorstwa m.in. Jerzego Sosina. Projekcja bardzo ciekawego filmu, zmontowanego z przeźroczy, wzbudziła duże zainteresowanie wśród zgromadzonych widzów.
 • 16 listopada - XXXIX "Mościcki Wieczór Wspomnień", którego tematem było Odległe spojrzenie na Szare Szeregi. Ten niezwykle ciekawy, szczególnie dla mościczan, temat referował Zdzisław Szymanowski, ostatni żyjący członek Batalionu Barbara. Spotkanie wzbogacił prezentacją niezwykle cennych dokumentów. Spotkanie prowadziła Bogumiła Kynczew. Sponsor - Mariola Kulawik.
 • 20 grudnia - w Sali konferencyjnej Zakładów Azotowych z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mościc odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Jej celem było upamiętnienie 80 rocznicy powstania Zakładów Azotowych i dzielnicy Mościce. Podczas sesji Prezes TPM Barbara Brożek-Czekańska, a jednocześnie radna bieżącej kadencji, po przypomnieniu zebranym postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego, który m.in. przez pięć lat pełnił, przed wojną, funkcję dyrektora naczelnego PFZA, złożyła wniosek o uchwalenie, aby rok 2008, rok w którym przypadała 120 rocznica Jego urodzin ogłosić Rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego /1888-1974/. Uchwałę jednogłośnie uchwalono. Prezydent Ryszard Ścigała przekazał na ręce prezes B. Brożek-Czekańskiej dla Towarzystwa Przyjaciół Mościc "Dukat Tarnowski" z powodu zasług na polu utrwalania i przekazywania historii Mościc oraz stosownym adresem wyróżnił osoby zasłużone w utrwalaniu i przekazywaniu historii Mościc. Adresy i upominki otrzymali: Zofia Kubińska-Szymanowska, Tadeusz Białas, Antoni Bahr, Eugeniusz Głomb, Wiktor Grygiel, oraz Zdzisław Szymanowski. Z wyjątkiem red. Eugeniusza Głomba, wieloletniego redaktora naczelnego tygodnika "Tarnowskie Azoty", pozostałe osoby były członkami Towarzystwa Przyjaciół Mościc.


2008

 • 7 stycznia - w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mościcach odbył się wieczór autorski poetki i pisarki, członkini TPM - Danuty Rybczyńskiej połączony z promocją Jej nowej książki "W cieniu historii". Spotkanie zorganizowało TPM we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.
 • 15 stycznia - kolejne tradycyjne spotkanie opłatkowe w refektarzu mościckiej parafii. Tym razem gospodarzem spotkania był nowy Proboszcz ks. Artur Ważny. Po pięknych życzeniach ks. Proboszcza, w imieniu zarządu życzenia zebranym złożyła Anna Krakowska. Członkowie zarządu przygotowali poczęstunek, a przy śpiewaniu kolęd akompaniowali Krzysztof Pieńkowski i Andrzej Wróżek.
 • 11 luty - kolejny XL "Mościcki Wieczór Wspomnień". Temat Wyjdźmy z opłotków na podstawie tekstów Ryszarda Kapuścińskiego przedstawili: Antoni Bahr i Marcin Zasada. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsor Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 3 marca - XLI Mościcki Wieczór Wspomnień. Tym razem tematem była Świetlica Międzyszkolna, która w latach 50-tych i 60-tych spełniała rolę prężnego ośrodka kultury dla dzieci. Zebrani wspominali wspaniałe inscenizacje bajek, zabawy karnawałowe, różne kółka zainteresowań. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsor: Mariola Kulawik.
 • 31 marca - miało miejsce podpisanie trzyletniej umowy z "Azotami Tarnów" mającej na celu wspieranie materialne Towarzystwa Przyjaciół Mościc w zamian za działalność promocyjną na rzecz fabryki. Umowę ze strony zarządu TPM podpisali Prezes Barbara Brożek-Czekańska oraz Andrzej Wróżek.
 • Wydano 4 numer Biuletynu TPM pod redakcją Barbary Brożek-Czekańskiej, Anny Krakowskiej i Roberta Lichwały. Biuletyn ukazał się dzięki Azotom-Tarnów.
 • 11 kwietnia - uroczystość wręczenia nagród laureatom kolejnej edycji konkursu literackiego "O laur Jaskółki". TPM zwyczajowo już ufundowało nagrodę za wiersz o tematyce mościckiej.
 • 19 kwietnia w auli IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie – Mościcach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze VII Walne Zebranie Członków. Przewodniczącym zebrania, jak poprzednio, został wybrany Edmund Krakowski. Prezes ustępującego zarządu Barbara Brożek-Czekańska złożyła sprawozdanie z dwuletniej działalności zarządu. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pradel odczytał sprawozdanie i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Walne zebranie członków jednogłośnie udzieliło absolutorium. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Barbara Roj- Boryczko, Andrzej Roszak i Ryszard Ścigała. Po zgłoszeniu kandydatów i głosowaniu Komisja obliczyła głosy ogłaszając wyniki. Nowy skład zarządu przedstawiał się następująco: Barbara Brożek-Czekańska - prezes, Jadwiga Jarosz i Anna Krakowska- wiceprezesi, Bogumiła Kynczew- sekretarz, Bożena Padlewska-Chuchla -skarbnik, członkowie: Marta Cyganowska, Eleonora Golemo, Urszula Janosik, Andrzej Krzysztoforski, Halina Malik, Barbara Nowak, Marian Paciorek, Stanisław Pękala, Jadwiga Stankiewicz i Andrzej Wróżek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Pradel -przewodniczący oraz członkowie Bożena Faber i Teresa Kubala. Prezes przedstawiła propozycje działań na następny rok. Poinformowała o terminie inauguracji Roku E. Kwiatkowskiego, planach budowy skweru im. St. Kubińskiego, o wnioskach w sprawie uchwalenia pomników przyrody, pracach nad kalendarium itp. sprawach interesujących naszych członków. Następnie głos zabrał obecny na zebraniu Prezydent Miasta Tarnowa dr Ryszard Ścigała, będący naszym członkiem. Wyraził uznanie dla TPM, że tak " pięknie buduje" tożsamość dzielnicy, a następnie przedstawił plany na najbliższy czas dotyczący Mościc. Potem trwała dyskusja nad propozycjami zarządu, które w efekcie w całości uchwalono. Towarzystwo na dzień 19 kwietnia 2008 r. liczyło 147 członków zwyczajnych i 2 wspierających czyli Azoty Tarnów i Mariola Kulawik właścicielka kawiarni Kangera. Sponsorem zebrania były Azoty-Tarnów. Zebranie odbyło się dzięki wydatnej pomocy Dyrekcji IV LO. Sponsor: Azoty-Tarnów.
 • 25 kwietnia - członkowie TPM uczestniczyli w uroczystości inauguracji Roku Kwiatkowskiego, która odbyła się z udziałem m.in. Julity Maciejewicz-Ryś, wnuczki Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz z-cy Prezydenta Miasta Tarnowa, Doroty Skrzyniarz w Szkole Podstawowej nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzieci i młodzież przygotowały na tę okoliczność montaż słowno-muzyczny. Sponsorem spotkania towarzyskiego był hotel i restauracja "Cristal Park". TPM było współorganizatorem uroczystości.
 • 12 maja - odbył się XLII "Mościcki Wieczór Wspomnień", podczas którego emerytowana nauczycielka historii, dhna Julia Wiśniewska, podzieliła się z zebranymi licznymi wspomnieniami i anegdotami dotyczącymi Mościc. Sponsor spotkania - Mariola Kulawik i Azoty-Tarnów.
 • 25 maja w kawiarni Kangera odbyło się spotkanie z cyklu "Na skrzydłach po drabinie", które prowadziła p. Krystyna Drozd z Tarnowskiej Konfraternii Artystycznej. Podczas spotkania pod tytułem "Pamiętajmy o ogrodach" o specyfice Mościc - dzielnicy ogrodu - opowiadały: Barbara Brożek-Czekańska, Anna Krakowska i Danuta Rybczyńska.
 • 9 czerwca - XLIII "Mościcki Wieczór Wspomnień" podczas którego p. Julia Wiśniewska przedstawiła drugą część swoich barwnych wspomnień o ludziach, rodzinach i początkach Mościc a także opowiedziała o funkcjonowaniu pensji w klasztorze Sacre Coeur. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 22 czerwca - licząca 32 członków TPM grupa odbyła wycieczkę autokarową do Stalowej Woli na niezwykłą wystawę przestawiającą historię Centralnego Okręgu Przemysłowego pt. "COP dla przyszłości". Po drodze zwiedzano Baranów Sandomierski. Wycieczkę przygotowała i prowadziła prezes Barbara Brożek-Czekańska. Była to pierwsza wycieczka organizowana przez TPM dla członków. Sponsor wycieczki - Azoty-Tarnów.
 • 5 sierpnia - odbyło się, w ramach obchodów Roku Kwiatkowskiego, ulicami Mościc: Zbylitowską, Czerwonych Klonów, Białych Klonów, Topolową i Zbylitowską kryterium kolarskie im. E. Kwiatkowskiego zorganizowane przez BGŻ, Azoty-Tarnów i TPM.
 • 13 października - XLIV "Mościcki Wieczór Wspomnień" nosił tytuł Etos nauczyciela. Spotkanie przygotowała i prowadziła Anna Krakowska, która przypomniała znanych i cenionych pedagogów mościckich szkół. Sponsorzy spotkania: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 16 października - podczas sesji Rady Miasta, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Mościc, nazwano: jedną z ulic im. Wawrzyńca Wojtasiewicza, plac u zbiegu ulicy Czerwonej i Norwida im. Stanisława Kubińskiego. Ponadto most na rzece Biała przy ul. Kwiatkowskiego/Mościckiego nazwano im. Zygmunta Olszewskiego i Karola Wróblewskiego, jak również na wniosek TPM wpisano jako pomnik przyrody poczwórny szpaler prawie 80-letnich lip przy ul. Obrońców Lwowa.
 • 11 listopada - tradycyjnie już TPM jest współorganizatorem Święta 11 Listopada w Mościcach. Okolicznościowe przemówienie podczas uroczystości na mościckim cmentarzu wygłosiła wiceprezes Anna Krakowska.
 • 24 listopada - w czasie XLV "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" znany tarnowski historyk, Antoni Sypek w wykładzie "Ludzie dawnych lat" przybliżył m.in. postać Romualda Wowkonowicza w latach 1929-1933 dyrektora PFZA. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 19 grudnia - podczas wigilii środowisk twórczych, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej w Tarnowie odbył się wernisaż wystawy krakowskiej artystki, wieloletniej scenografki Tarnowskiego Teatru pt. "Mościce w rysunkach Marii Adamskiej", na której prezentowano ponad 40 prac. Wystawa przygotowana została na zakończenie obchodów Roku Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie.
 • 30 grudnia w dniu 120 rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego delegacje Towarzystwa Przyjaciół Mościc, Zakładów Azotowych, w tym SIiTPCHem, oraz miasta pod przewodnictwem z-cy prezydenta Doroty Skrzyniarz złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na grobie Eugeniusza Kwiatkowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uroczystości złożenia hołdu wielkiemu Polakowi i patriocie, zasłużonemu dla Mościc, będącej ostatnim akordem obchodów jubileuszowego roku wzięli udział również z Krakowa wnuczka Julita Maciejewicz-Ryś oraz prof. dr. hab. Jacek Hennel oraz dr Janina Pawlikowska-Czubak wraz z małżonkiem prof. dr. hab. Antonim Czubakiem. Delegacje TPM oraz Azotów Tarnów odwiedziły też groby zasłużonych dla mościckiej fabryki, prof. dr hab. Stefana Pawlikowskiego oraz doc.Jana Sobolewskiego i jego brata Ludwika, zapalając znicze i składając wiązanki kwiatów. Podczas spotkania przy grobie wielkiego Polaka i Patrioty, mimo kilkunastostopniowego mrozu, wygłoszono krótkie przemówienia i wspomnienia, które kontynuowano w nieco mniejszym gronie w krakowskiej restauracji "Florianka". Sponsorem kameralnego obiadu był Urząd Miasta Tarnowa, a gospodyniami: z-ca prezydenta Dorota Skrzyniarz oraz Julita Maciejewicz-Ryś. TPM podczas tych uroczystości reprezentowały: Barbara Brożek-Czekańska, Jadwiga Jarosz, Anna Krakowska i Bożena Padlewska Chuchla.


2009

 • 15 stycznia - po raz kolejny spotkano się na spotkaniu opłatkowym w refektarzu mościckiej parafii. Po życzeniach ks. Proboszcza Artura Ważnego tradycyjnie piękne życzenia złożyła w imieniu zarządu Anna Krakowska. Symbolicznie opłatkiem z ks. Proboszczem przełamała się Zofia Kubińska - Szymanowska. Akompaniował do ochoczo śpiewanych kolęd Andrzej Wróżek. Nad stroną kulinarną czuwali Halina Malik, Bożena Padlewska i Stanisław Pękala z pomocą pozostałych członków zarządu.
 • 17 stycznia - po raz pierwszy, z inicjatywy skarbnika Bożeny Padlewskiej członkowie TPM udali się zbiorowo do Tarnowskiego Teatru na spektakl "Betlejem polskie" wg. Lucjana Rydla. Wspólne wyjście zorganizowała Barbara Brożek-Czekańska i było możliwe dzięki partnerowi "Azoty Tarnów", miało charakter integracyjny i spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem.
 • 19 luty - V spotkanie karnawałowe zw. Tłustym Czwartkiem w kawiarni Kangera. Spotkanie przygotowała i prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Tradycyjnie wybrano Królową Pączusię V i Króla Pączusia V, którymi zostali Barbara Hycnar i Bogusław Lewicki. Tancerzami roku 2009 wybrano Halinę Kyrcz i Andrzeja Zgraję. Stronę kulinarną zapewniła jak zwykle Mariola Kulawik, wspierana przez Jadwigę Jarosz. Spotkanie sponsorował nasz Partner Azoty-Tarnów.
 • 16 marca - podczas XLVI "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" historyk, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Marek Smoła przedstawił pierwszą część historii mościckiej parafii, przygotowanej jako dysertacja doktorska i do wydania drukiem, w formie monografii, przez Wydawnictwo Diecezjalne "Biblos". Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsorzy: Azoty - Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 25 kwietnia - w auli IV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się VIII Walne Zebranie Członków, które miało charakter sprawozdawczy. Przewodniczącym zebrania został wybrany Edmund Krakowski. Po sprawozdaniu Prezes Barbary-Brożek Czekańskiej i sprawozdaniu finansowym skarbnika Bożeny Padlewskiej-Chuchla głos zabrał obecny na zebraniu Prezydent Miasta Tarnowa dr Ryszard Ścigała. Wspomagając się bardzo ciekawą i obszerną prezentacją multimedialną, omówił główne kierunki rozwoju naszego miasta. Zrealizowane i planowane inwestycje, zatrudnienie, oświatę, kulturę, przemysł. Członkowie zebrania z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wszystkich prezentowanych danych dotyczących naszego miasta i dzielnicy Mościce, a podczas dyskusji "zasypali" Pana Prezydenta wieloma pytaniami i uwagami dotyczącymi planów rozwoju Tarnowa. Po wysłuchaniu wszystkich głosów Prezydent na wszystkie zadane pytania udzielił odpowiedzi. Prezes poddała pod dyskusję planowane działania na rok następny, które zostały zatwierdzone do realizacji. Sponsorem VIII WZC był nasz Partner Azoty-Tarnów. W przygotowaniu zebrania jak zwykle mogliśmy liczyć na dużą pomoc Dyrekcji IV LO.
 • 10 maja - członkowie TPM uczestniczyli w zbiorowym wyjściu do kina "Marzenie" na inaugurację 23 Tarnowskiej Nagrody Filmowej /Ogólnopolskiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych/ organizowanej przez Tarnowskie Centrum Kultury. Uczestnictwo w projekcji filmu pt. "Jeszcze nie wieczór" w reż. Jacka Bławuta miało charakter integracyjny i było możliwe dzięki partnerowi TPM "Azoty Tarnów". Organizacja - Barbara Brożek-Czekańska.
 • 18 maja - XLVII "Mościcki Wieczór Wspomnień" w kawiarni "Kangera" prowadził mgr inż. Andrzej Krzysztoforski, dokonując prezentacji wybitnych przedwojennych mościckich inżynierów zasłużonych w budowie i uruchomieniu Państwowej Fabryki Związków Azotowych, którzy po wojnie wnieśli istotny wkład do polskiego, i nie tylko, przemysłu chemicznego, ale przede wszystkim do polskiej nauki. Ich zasługą jest także przygotowanie kadr naukowych i specjalistów. Wystąpienia pt. "My wszyscy z nich" wysłuchało wielu członków TPM oraz zaproszonych inżynierów w tym Prezydent miasta dr Ryszard Ścigała oraz członek Rady Nadzorczej "Azotów Tarnów" Jan Weis. Prelegent w swoim niezwykle ciekawym wystąpieniu przedstawił m.in. sylwetki: Tadeusza Hoblera Stefana Pawlikowskiego, Władysława Plaskury, Ludwika Cyrusa-Sobolewskiego, Konstantego Laidera, Ludwika Hawliczka i wielu innych. Wspomniał też licznych znakomitych absolwentów Wydziału Chemii Politechniki śląskiej w Gliwicach, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju przemysłu chemicznego nie tylko w Tarnowie Mościcach, pełniąc odpowiedzialne funkcje kierownicze. Tekst wystąpienia opublikowany został w nr 5 Biuletynu TPM z czerwca 2010r. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 8 czerwca XLVIII "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony był działalności Zakładowego Domu Kultury tzw. Starego, mieszczącego się jeszcze w nowym "Kasynie", a następnie od 1971 r we wspaniałym, chociaż kontrowersyjnym architektonicznie, nowoczesnym budynku przy ul.Traugutta 1. Temat omówił barwnie Andrzej Radzik, wieloletni kierownik artystyczny, założyciel wielu zespołów muzycznych np. "Czarne Jaskółki" współzałożyciel działającego do dzisiaj Zespołu Pieśni i Tańca "świerczkowiacy", wspominając m.in. o przekształceniach w 1991 r w Mościcką Fundację a od 2006r w Mościckie Centrum Kultury finansowane przez samorząd wojewódzki Wspomnienia i refleksje dotyczące działalności spotkały się z żywą reakcją uczestników spotkania. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 27 czerwca odbyła się w ogrodzie Marioli Kulawik właścicielki kawiarni "Kangera" I Biesiada Integracyjna na wolnym powietrzu, zapamiętana przez blisko 50 członków, jako impreza towarzyska godna kontynuowania. Muzycznie oprawiał ją Andrzej Wróżek grający na akordeonie. Impreza towarzyska była zrealizowana dzięki partnerowi Towarzystwa "Azoty Tarnów" i Marioli Kulawik.
 • 7 września XLIX "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony był osobistym wspomnieniom dotyczących przedwojennych Mościc napisanych przez prof. dr hab. Jacka Hennela /fizyka jądrowego/ z Krakowa, mgr Narcyzę Kimla-Cierpich /muzykologa/ z Krakowa oraz prof. dr hab. Aleksandrę Jaklińską /farmaceutkę, toksykologa medycyny sądowej / z Lublina, dawnych mieszkańców Mościc. Teksty te powstały na prośbę Jadwigi Jarosz, która ten wieczór przygotowała. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 23 września - odbyła się uroczystość otwarcia pięknie zagospodarowanego skweru im. Stanisława Kubińskiego, którego dokonała w obecności Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda ścigały oraz z-cy Prezydenta Doroty Skrzyniarz, symbolicznie przecinając wstęgę, dr Zofia Kubińska - Szymanowska, córka Stanisława, której towarzyszył mąż Zdzisław Szymanowski oraz syn Zygmunt. W bardzo ciepłej, i podniosłej atmosferze oraz przy sprzyjającej pogodzie, w tym ważnym wydarzeniu udostępnienia mieszkańcom dzielnicy Mościce przestrzeni publicznej zaprojektowanej i zrealizowanej ze środków Urzędu Miasta Tarnowa na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Mościc, uczestniczyły liczne delegacje: Azotów Tarnów, szkół mościckich oraz przedstawiciele szeregu instytucji mających swoje siedziby na terenie Mościc. Największym jednak echem odbiła się ta uroczystość wśród członków Towarzystwa oraz mieszkańców osiedla "Za Torem". Powstanie skweru u zbiegu ulic Czerwonych Klonów, Czerwonej i Norwida jest osobistą zasługą pomysłodawczyni, Barbary Brożek-Czekańskiej, od 2002 roku prezeski Towarzystwa Przyjaciół Mościc oraz radnej miasta Tarnowa w latach 2006-2010, która tą uroczystość przygotowała i poprowadziła. Powstanie estetycznej przestrzeni publicznej w tym miejscu było kolejnym krokiem w przywracaniu dzisiejszym Mościcom wizerunku dzielnicy-ogrodu.
 • 5 października – w związku z obchodami 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej odbył się bardzo ciekawy L "Mościcki Wieczór Wspomnień" zatytułowany Wieczór Munduru i Pamięci. Jerzy Marek Brożek przedstawił sylwetkę swojego ojca Michała - oficera WP, uczestnika kampanii wrześniowej i wziętego do niewoli jenieckiej 5 października 1939r. w bitwie pod Kockiem. Odczytał fragmenty pamiętnika pisanego w czasie walk i w niewoli w Oflagu II C w Woldenbergu. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Marcin Srebro i Edward Kisilewicz prezentując wycinek swoich bogatych zbiorów militariów, Zygmunt Szymanowski, który swoim dotge`m z 1944 r. zrobił dla chętnych 2 przejażdżki po Mościcach. Całość uzupełniał wnuk Michała Brożka - Jarosław Brożek z Gliwic, witając wszystkich w pełnym umundurowaniu żołnierza piechoty z 1939 r ( członek grup rekonstrukcyjnych). Spotkanie przygotowała Barbara Brożek-Czekańska (córka M. Brożka), prowadziła Anna Krakowska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 9 listopada – LI "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony był Rodzinie Kasprzyków, znanych nauczycieli matematyki, spoczywających na mościckim cmentarzu, której historię przedstawił Stefan Bielawski zaprzyjaźniony i przez wiele lat najbliższy sąsiad. Przybyło na spotkanie wielu byłych uczniów Stefanii, Anny i Stanisława Kasprzyków. Spotkanie prowadziła Anna Krakowska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 11 listopada. Tym razem przebieg uroczystości Święta Niepodległości ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne miał z konieczności inny przebieg. Po Mszy św. bez przemówień, apelu poległych, pochodu na cmentarz, złożono kwiaty pod figurą Matki Boskiej Królowej Polski obok naszego kościoła.
 • 19 listopada - delegacja Towarzystwa Przyjaciół Mościc spotkała się z Zarządem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ich siedzibie przy ul.Bernardyńskiej. Okazją do spotkania było nawiązanie stałych kontaktów z tym stowarzyszeniem z powodu osiedlenia się w Tarnowie i Mościcach wielu rodzin przybyłych ze Lwowa, w tym wybitnych inżynierów zasłużonych dla powstania Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Ze strony TPM udział wzięli, oprócz prezes Barbary Brożek Czekańskiej, Jadwiga Jarosz, Bożena Padlewska, Andrzej Wróżek oraz Andrzej Krzysztoforski.
 • 28 listopada delegacja Towarzystwa w składzie: Barbara Brożek-Czekańska, Urszula Janosik i Bogumiła Kynczew wzięła udział w uroczystości nadania sakry biskupiej ks. Andrzejowi Jeżowi, poprzedniemu proboszczowi naszej parafii. Uroczystość miała miejsce w Nowym Sączu.
 • 14 grudnia - LI "Mościcki Wieczór Wspomnień" - który poświęcony był drugiej części Historii Parafii. Tym razem dr Marek Smoła (świeżo po obronie pracy doktorskiej) omówił budowę naszego kościoła. Prelekcję wzbogacił pokaz multimedialny różnych ciekawych dokumentów oraz ludzi związanych z tym tematem. W spotkaniu uczestniczyła grupa uczniów z IV LO. Prowadzenie Anna Krakowska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.


2010

 • 12 stycznia - tradycyjne już spotkanie opłatkowe w mościckiej parafii. Sponsor: Azoty - Tarnów.
 • 8 lutego odbył się LII "Mościcki Wieczór Wspomnień" w kawiarni "Kangera" poświęcony kultowemu kabaretowi "Osesek" założonemu m.in. przez Kazimierza Ożgę, art. muzyka. Kabaret działał w latach 60-tych ubiegłego stulecia i związany był z Zakładowym Domem Kultury/Zakładów Azotowych/. Działał w tzw. Starym Domu Kultury, czyli w dzisiejszym "Kasynie". Twórców kabaretu przybliżył Krzysztof Borowiec, red. muzyczny związany z Radiem RDN Małopolska. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zdzisław Bryg oraz Franciszek Klich związani z tym zespołem. Wieczór był ilustrowany muzycznie oryginalnymi nagraniami "Oseska". Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 15 marca - LIV "Mościcki Wieczór Wspomnień" był "wieczorem filmowym". W stałym miejscu spotkań Towarzystwa, w kawiarni "Kangera", wyświetlone zostały trzy filmy DVD. "Mościce wielkoprzemysłowa wyspa" zrealizowany na zlecenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, Tarnów pierwsze niepodległe oraz film pt. "Historia sercem pisana" poświęcony Parafii NMP Królowej Polski w Tarnowie Mościcach, zrealizowany w związku z 70 rocznicą powstania parafii .Spotkanie organizowała Jadwiga Jarosz. Sponsorzy Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 26 marca w kolejnym konkursie międzyszkolnym O Laur Jaskółki ufundowano nagrodę TPM za wiersz o tematyce mościckiej.
 • 24 kwietnia odbyło się IX Walne Zebranie Członków TPM i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczącym zebrania został wybrany Edmund Krakowski. Po sprawozdaniu prezes B.Brożek-Czekańskiej z dwuletniej działalności ustępującego zarządu i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium. Postanowiono zmniejszyć zarząd do 9 osób. Odbyły się wybory i ukonstytuowanie zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem po raz kolejny została Barbara Brożek-Czekańska, V-prezesami Jadwiga Jarosz i Andrzej Wróżek. Nowym sekretarzem Wiesława Krysa, skarbnikiem po raz kolejny Bożena Padlewska, członkami: Bogumiła Kynczew, Halina Malik, Barbara Nowak i Jerzy Florek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Biel, a członkami Bożena Faber i Teresa Kubala. Stowarzyszenie liczy 138 członków zwyczajnych i 3 członków wspierających. Dyskutowano nad propozycjami działań na najbliższy rok. Zgłoszono m.in. propozycję, aby w 2012 r., z okazji 10-lecia TPM ustanowić wyróżnienie za wybitne zasługi w realizacji celów statutowych, jak również za promocję Mościc, np. w formie statuetki.
 • 9 maja członkowie TPM po raz drugi wzięli udział w inauguracji 24 Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Obejrzano film Mistyfikacja w reż. Jacka Koprowicza oraz wysłuchano pięknego recitalu Ewy Błaszczyk. Sponsorem były Azoty-Tarnów.
 • 7 czerwca podczas LV "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" Zofia Kubińska-Szymanowska przypomniała pierwszych mieszkańców Osiedla Przyfabrycznego tj. mieszkańców ulic Głogowej, Jarzębinowej, Białych Klonów, Topolowej i Czerwonych Klonów. Prowadzenie Barbara Brożek- Czekańska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 16 czerwca - wydanie 5 numeru Biuletynu TPM pod redakcją Barbary Brożek-Czekańskiej i Wiesławy Krysy. Biuletyn ukazał się dzięki Azotom - Tarnów.
 • 27 czerwca w ogrodach Marioli Kulawik właścicielki kawiarni "Kangera" przy ul.Czupiela 7 odbyła się plenerowa II Biesiada Integracyjna, która zgromadziła ponad 60 osób. Gospodynią była prezes Barbara Brożek-Czekańska, oprawiał muzycznie Andrzej Wróżek. Zrealizowanie niezwykłego, bardzo udanego, pomimo deszczu, spotkania towarzyskiego, było możliwe dzięki partnerowi Azoty - Tarnów.
 • 29 sierpnia miało miejsce w Mościcach wydarzenie o niezwykłej doniosłości. W ramach Prologu wystawy "Modernizm na przykładzie Mościc" /planowanej na 2011 rok / odbyła się promocja książki "Tarnów. 1000 lat nowoczesności" sfinansowanej przez Gminę miasta Tarnowa, pod redakcją Ewy Łączyńskiej–Widz i Dawida Radziszewskiego wydanej przez Biuro Wystaw Artystycznych, w której wiele miejsca poświęcono Mościcom oraz Wilhelmowi Sasnalowi. Do powstania książki przyczynili się m.in. mościczanie Barbara Brożek – Czekańska, Jadwiga Jarosz, Andrzej Głód, Anna Korzeniowska, Robert Lichwała, Elżbieta Łabno, Aleksandra Peterko-Twardy, Wilhelm Sasnal, Zofia i Zdzisław Szymanowscy, Małgorzata Wolska. W publikacji przedstawiona jest wybitna postać Eugeniusza Kwiatkowskiego a w rozdziale "Dokonało się wielkie dzieło państwowe", zobaczyć możemy Tarnów - Mościce w obiektywie Nicolasa Grospierre’a. Opisano też życie codzienne w Mościcach w latach 1927-1939. Barbara Bułdys – kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie - opisuje Mościce – jako sen o nowoczesności. W tym samym dniu zaprezentowano pierwszą rzeźbę światowej sławy artysty - Wilhelma Sasnala (mościczanina), zw. "pomnikiem w trawie". Promocję książki poprzedził spacer po "Osiedlu Przyfabrycznym" i "Za Torem", któremu przewodziła oprowadzając gości przybyłych z różnych stron kraju oraz mieszkańców Tarnowa, prezes Barbara Brożek Czekańska .Wśród licznych gości znajdowała m.in. red. Dorota Jarecka, publicystka kulturalna z "Gazety Wyborczej".
 • 16 września - Barbara Brożek-Czekańska zorganizowała w sali kameralnej kina Mościckiego Centrum Kultury wykład, ilustrowany przeźroczami, adresowany do tarnowskiego społeczeństwa nt "Modernizm na przykładzie Mościc" Temat przedstawiły wyczerpująco Ewa Łączyńska-Widz (BWA-Galeria Miejska) oraz Barbara Bułdys (Muzeum Okręgowe). Partnerem zamówionego przez TPM wykładu były Azoty- Tarnów oraz MCK. Wśród słuchaczy było wielu członków naszego stowarzyszenia. Wykład miał na celu podniesienie świadomości mieszkańców nt. wartości modernistycznej architektury w Mościcach.
 • 18 września 32 członków TPM wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyło w autokarowej wycieczce turystyczno – krajoznawczej obejmującej trasę Tyniec - Łagiewniki - Niepołomice. Zwiedzano: Opactwo Tynieckie, obiekty sakralne kompleksu łagiewnickiego oraz zamek w Niepołomicach ,a w nim wystawę malarstwa zachodnio-europejskiego przeniesioną czasowo z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Pomysłodawczynią i realizatorką wycieczki oraz jej przewodniczką była Bożena Padlewska. Wyjazd, przy symbolicznej odpłatności uczestników, był możliwy dzięki partnerowi "Azoty Tarnów"
 • 29 września - w Radiu Kraków wyemitowano, w cyklu "Korespondencja sztuk" pierwszą, godzinną, audycję poświęconą Mościcom, której nagranie odbyło się w mieszkaniu państwa Z i Z. Szymanowskich. Ze strony Towarzystwa wypowiadała się m.in. Barbara Brożek-Czekańska .
 • 1 października w tradycyjnym święcie pracowników Azotów Tarnów zorganizowanym w Sali konferencyjnej Zamiejscowej Agendy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy Al.Solidarności 5-9 uczestniczyła kilkuosobowa delegacja TPM, z prezes Barbarą Brożek-Czekańską.
 • 18 października 14 osobowa grupa członków Towarzystwa odbyła, wynajętym samochodem, pod przewodnictwem Roberta Lichwały, rzecznika prasowego "Azotów Tarnów", członka TPM, wycieczkę po wybranych wydziałach Zakładów Azotowych w Tarnowie. m.in kwasu siarkowego, elektrociepłowni, tworzyw sztucznych i nawozów sztucznych. Wśród zwiedzających był wieloletni dyrektor generalny fabryki i jej prezes, będący na emeryturze, mgr inż. Stanisław Maciejczyk. Była to trzecia wycieczka członków towarzystwa, ale pierwsza, której celem było zwiedzanie fabryki. Wycieczkę zaproponowała i zrealizowała Jadwiga Jarosz.
 • 8 listopada podczas LVI "Mościckiego Wieczoru Wspomnień" omawiana była historia mościckiego sportu do 1939 roku. Gospodarzem spotkania był Janusz Sieczko, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił wielość sekcji sportowych w Mościcach przed II wojną światową. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorzy: Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 9 listopada - delegacja w składzie: Barbara Bułdys ( Muzeum Okręgowe), Ewa Łaczyńska-Widz (BWA-Galeria Miejska) oraz z ramienia TPM Barbara Brożek-Czekańska , udała się do Muzeum Okręgowego w Stalowej Woli celem nawiązania współpracy przy projekcie "Tarnów 1000 lat nowoczesności", poświęconemu modernizmowi.
 • 26 listopada - wernisaż wystawy fotografii Łukasza Ginalskiego pt. Urok kamieni w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej. To kolejna prezentacja z cyklu Mościczanie znani i nieznani. Wystawę przygotowały we współpracy z MBP Barbara Brożek-Czekańska i Małgorzata Wolska. Sponsor: Azoty Tarnów.
 • 29 listopada - odbyło się w kawiarni Kangera pierwsze spotkanie z nowego cyklu Pasje mościczan. Podczas spotkania Małgorzata Porosły w pokazie multimedialnym zaprezentowała wycinek swojej bogatej kolekcji zdjęć z licznych wędrówek po miejscach zapomnianych. Spotkanie pt. O ulotności i urodzie życia prowadziła Anna Krakowska. Sponsorzy:Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.


2011

 • 13 stycznia - tradycyjnie odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe w refektarzu mościckiej parafii. Ks. Proboszcz Artur Ważny i ks. Janusz Krajewski złożyli licznie przybyłym członkom TPM życzenia, a w imieniu zarządu wypowiedziała życzenia Anna Krakowska. Kazimierz Kubala odczytał wiersz okolicznościowy swojego autorstwa. Symbolicznie opłatkiem przełamał się z księżmi Antoni Dychtoń. Kolędowanie przy akompaniamencie Andrzeja Wróżka przerywano ożywionymi rozmowami i raczeniem się poczęstunkiem przygotowanym przez zgrany zespół pod kierownictwem Haliny Malik i Bożeny Padlewskiej. Sponsor: Azoty-Tarnów.
 • 14 lutego - LVII "Mościcki Wieczór Wspomnień". Tym razem zgromadzeni w kawiarni Kangera wysłuchali nagranej audycji Radia Kraków o Moderniźmie w Mościcach. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jarosz. Sponsorzy: Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 8 marca - odbył się drugi wieczór z cyklu Pasje mosciczan. Tym razem Paweł Krysa opowiadał niezwykle interesująco o dalekiej i malowniczej Gruzji, którą kilkakrotnie dokładnie zwiedzał. Swą opowieść ilustrował pięknymi zdjęciami (pokaz multimedialny) swojego autorstwa. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 18 marca - w Zespole Szkół Technicznych w Mościcach odbyła się piękna uroczystość nadania imienia Józefa Urbaniaka świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej . Jak podkreślił Dyrektor ZST, pomysł zrodził się w TPM.
 • 4 kwietnia - LVIII "Mościcki Wieczór Wspomnień" poświęcony był rodzinie Szczypińskich, a głównie Zbigniewowi Szczypińskiemu wybitnemu, wieloletniemu dyrektorowi technicznemu Zakładów Azotowych. O rodzinie i swoim ojcu opowiadali Witold Szczypiński (wice - prezes Azotów Tarnów) i Marek Szczypiński przybyły z USA. Wspomnieniami dzielili się również przybyli na spotkanie( dzięki Jadwidze Jarosz) byli współpracownicy dyrektora Z. Szczypińskiego, podkreślając Jego wielką wiedzę i kompetencje. Spotkanie prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 7 maja - X Walne Zebranie Członków - sprawozdawcze. Jak zwykle w auli IV LO w Mościcach zebrali się członkowie TPM, by wysłuchać sprawozdania zarządu za ostatni rok, zapoznać się z finansami TPM i przedyskutować działanie na najbliższy rok. Przewodniczącym zebrania, jak dotychczas, został wybrany Edmund Krakowski. Po tradycyjnej przerwie na poczęstunek w toku dyskusji wyłoniły się wnioski. M.in. zaproponowano rozpoczęcie prac nad krótką historią Mościc, przemyślenie sposobów zachęcenia młodych ludzi do udziału w działalności TPM, wystosowaniu pisma do Prezydenta Miasta Tarnowa o pilnej potrzebie powołania konserwatora miejskiego, który zająłby się m.in. pracami rewitalizującymi Mościce. Zebranie odbyło się dzięki wydatnej pomocy Dyrekcji IV LO. Sponsorem były Azoty-Tarnów.
 • 10 maja - ogłoszenie IV edycji konkursu Mościckie Ogrody. Komisarz konkursu Barbara Nowak, przy współpracy Barbary Brożek-Czekańskiej.
 • 21 maja - wycieczka autokarowa do Arboretum w Bolestraszycach i Przemyśla. W tej ciekawej wyprawie wzięło udział 50 członków TPM. Pomysłodawczynią i organizatorem wycieczki była Barbara Brożek-Czekańska. Wycieczka odbyła się dzięki naszemu sponsorowi: Azotom- Tarnów.
 • 9 czerwca - podpisanie umów przez Barbarę Brożek-Czekańską i Andrzeja Wróżka z Azotami-Tarnów i BWA-Galerią Miejską dotyczących realizacji projektu Tarnów 1000 lat nowoczesności.
 • 10 i 11 czerwca - przegląd ogrodów zgłoszonych do konkursu Mościckie Ogrody przez jury złożone z przedstawicieli sponsorów pod przewodnictwem Jacka Adamczyka - naczelnego plastyka miasta. TPM w składzie jury reprezentowała Mariola Kulawik. Wyłoniono laureatów konkursu w dwóch regulaminowych kategoriach: Ogród przydomowy i detal ogrodowy. Komisarz konkursu - Barbara Nowak.
 • 13 czerwca - rozpoczęcie prac na mościckim cmentarzu przy rekonstrukcji nagrobka Walentyny i Stanisława Jasilkowskich - ludzi zasłużonych dla historii Zakładów Azotowych i Mościc. Inicjatywa TPM i SEiEP. Sponsor: Azoty Tarnów.
 • 19 czerwca - III integracyjna Biesiada TPM w pięknym ogrodzie kawiarni Kangera. Biesiadnym śpiewom akompaniował Andrzej Wróżek na akordeonie. Uczestniczyło ponad 50 osób. Sponsor: Azoty- Tarnów.
 • 11 sierpnia - Straż Miejska w towarzystwie Jadwigi Jarosz dokonała oględzin zabytkowego zespołu architektoniczno- urbanistycznego w Mościcach, zwracając uwagę mieszkańcom na różne zaniedbania. Wniosek w tej sprawie został zgłoszony na X Walnym Zebraniu Członków TPM.
 • 26 sierpnia - w Centrum Sztuki Mościce ( d.MFK) odbył się wernisaż wystawy Mościckie Ogrody w Fotografii jako plon IV edycji konkursu. Wernisaż zaszczyciła swą obecnością z-ca Prezydenta Tarnowa Krystyna Latałowa. Podczas wernisażu, tak jak w poprzednich latach, zostały wręczone nagrody laureatom konkursu, pamiątkowe dyplomy i upominki roślinne. Autorkś zdjęć była Barbara Brożek-Czekańska, autorem plakatów, dyplomów, zaproszeń - Jacek Czekański. Komisarzem wystawy z ramienia CSM - Bogusław Hynek. Sponsorem wernisażu były Azoty Tarnów. Wystawa odbyła się dzięki pomocy i życzliwości CSM.
 • 27 sierpnia - odbył się na Dworcu PKP w Galerii Miejskiej wernisaż wystawy Życie codzienne w Mościcach, następnie licznie zgromadzeni tarnowianie, mościczanie i goście z różnych zakątków kraju udali się pociągiem na dworzec PKP w Mościcach, gdzie rozpoczął się projekt Tarnów 1000 lat nowoczesności. W wieczornym spacerze po Mościcach ogladano rzeźby i instalacje znanych artystów z Polski w różnych miejscach Mościc . W projekcie wzięli udział m.in. artyści: Agnieszka Polska, Paulina Ołowska, Katarzyna Przezwańska, Monika Sosnowska, Olaf Brzeski, Wilhelm Sasnal oraz studenci z Kalifornii. Wieczór zakończył się koncertem na dworcu w Mościcach. Kuratorami projektu byli Ewa Łączyńska - Widz i Dawid Radziszewski. Wystawa "Życie codzienne w Mościcach" powstała we współpracy z członkami TPM. Projekt powstał we współpracy z TPM a współfinansowany był przez Azoty-Tarnów i Urząd Marszałkowski w Krakowie.
 • 26 września - LIX "Mościcki Wieczór Wspomnień", podczas którego dr Marek Smoła przedstawił niezwykle interesujący wykład pt. Zanim powstały Mościce. Wykład, poparty prezentacją multimedialną, dotyczył dziejów historycznych terenów obecnych Mościc sięgajścych XV wieku. Prowadzenie Jadwiga Jarosz. Sponsorzy: Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 30 września w corocznym Święcie Pracowników Azotów-Tarnów TPM reprezentowali Barbara Brożek-Czekańska i Jerzy Florek.
 • 24 października kolejnym spotkaniem z cyklu Pasje mościczan, było spotkanie z Beatą i Lesławem Kubieniami, którzy przygotowali niezwykle ciekawą prezentację multimedialną pt. Norwegia - cud nieujarzmionej natury. To efekt kilku wypraw w ten zakątek świata. Prowadzenie Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorzy: Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 11 listopada - współorganizowanie Święta Niepodległości w Mościcach. Przemówienie okolicznościowe przygotowała Wiesława Krysa . Delegacja w składzie: Barbara Brożek-Czekańska, Anna Krakowska i Jerzy Florek złożyła kwiaty pod pomnikiem harcerzy, poległych w II wojnie światowej, na mościckim cmentarzu.
 • 21 listopada - LX "Mościcki Wieczór Wspomnień", podczas którego Ryszard Żądło wygłosił wykład, poparty prezentacją multimedialną, pt. Drogi do niepodległości - cmentarze wojenne. Spotkanie przygotowała Jadwiga Jarosz. Sponsorzy : Azoty Tarnów i Mariola Kulawik.


2012

 • 13 stycznia - kolejne spotkanie opłatkowe w scenerii jak poprzednio. Po jak zwykle pięknych życzeniach ks. Proboszcza i Anny Krakowskiej, opłatkiem tym razem przełamała się Leokadia Paliga. Jak zawsze kolędującym akompaniował Andrzej Wróżek, a nad stroną kulinarną czuwały Halina Malik, Bożena Padlewska, Stanisław Pękala i pozostali członkowie zarządu.
 • 24 stycznia - w Urzędzie Miasta Tarnowa odbyło się drugie spotkanie zespołu d/s opracowania koncepcji zagospodarowania terenów w Mościcach przejętych przez Gminę od klubu sportowego Unia Tarnów. W obu posiedzeniach, którym przewodniczyła z-ca prezydenta Krystyna Latałowa - uczestniczyli z ramienia TPM: prezes Barbara Brożek - Czekańska i wice - prezes Andrzej Wróżek. Przedstawili stanowisko zarządu w w/w sprawie. Zarząd jednogłośnie opowiedział się za przeznaczeniem tych terenów pod fukcje sportowo - rekreacyjno - zdrowotne.
 • 13 luty - kolejny LXI "Mościcki Wieczór Wspomnień", którego tematem była "Historia budowy Tarnowa II" w Zakładach Azotowych, realizowanej w latach 60-tych XX wieku. Temat ten omówił Robert Lichwała. Na spotkanie przybyli m.in. inżynierowie bezpośrednio związani z powstaniem tej wielkiej inwestycji. Spotkanie przygotowała Jadwiga Jarosz. Sponsorzy : Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.
 • 12 marca - Barbara Brożek-Czekańska, uczestniczyła w spotkaniu z p. Julitą Maciejewicz-Ryś, wnuczką Eugeniusza Kwiatkowskiego. Spotkanie miało miejsce w świeżo odrestaurowanej, przez Azoty-Tarnów, willi zwanej również pałacykiem Kwiatkowskiego. Prezes Jerzy Marciniak oprowadził zebranych gości po odnowionym z wielkim pietyzmem zabytku (wpisany do rej.zabytków), którego pierwszymi mieszkańcami od roku 1930 - 1935, byli Państwo Kwiatkowscy z dziećmi.
 • 19 marca - LXII "Mościcki Wieczór Wspomnień". Na zaproszenie TPM wykład na temat "Nauczyciele polskiego państwa podziemnego" wygłosił historyk i autor książek z tego zagadnienia, dr Czesław Sterkowicz. W ciekawej prelekcji omówił tajne nauczanie w Mościcach i przypomniał nauczycieli z nim związanych. Spotkanie przygotowała i prowadziła Barbara Brożek-Czekańska. Sponsorzy: Azoty-Tarnów i Mariola Kulawik.